ఇతరులని ఓడించడం సులువే, కానీ ఇతరులని గెలవడం కష్టం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *