మీకు ఉన్న సమయం చాల తక్కువ, దానిని వేరొకరి జీవితం కోసం వృధా చెయ్యవద్దు.

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *