ఒకరిని ప్రేమించటం మీ ధైర్యానికి కారణం అయితే, ప్రేమించబడటం మీ బలానికి కారణం అవుతుంది.

Pages: 1 2 3 4 5

కోరికలు లేని జీవితాన్ని నువ్వు కోరుకుంటే
చింతలేని జీవితం నీ సొంతమవుతుంది.

 

కోరికలు లేని జీవితాన్ని నువ్వు కోరుకుంటే
చింతలేని జీవితం నీ సొంతమవుతుంది.

 

కోరికలు లేని జీవితాన్ని నువ్వు కోరుకుంటే
చింతలేని జీవితం నీ సొంతమవుతుంది.

 

కోరికలు లేని జీవితాన్ని నువ్వు కోరుకుంటే
చింతలేని జీవితం నీ సొంతమవుతుంది.

 

కోరికలు లేని జీవితాన్ని నువ్వు కోరుకుంటే
చింతలేని జీవితం నీ సొంతమవుతుంది.

 

కోరికలు లేని జీవితాన్ని నువ్వు కోరుకుంటే
చింతలేని జీవితం నీ సొంతమవుతుంది.