మానవుడు ఎంత కఠినమైన పరీక్షలు దాటితే, అంత గొప్పవాడు అవుతాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *